Svatováclavská
Mateřská školaSvatováclavská

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při mateřské škole Svatováclavská 943 již dlouhodobě pomáhá organizovat činnost a dění v naší mateřské škole, podílí se také finančně.

Sdružení je registrováno na Ministerstvu vnitra, má svůj účet v České spořitelně.

Schůzka rodičů

  • informace o Školním řádu
  • informace o Školním vzdělávacím programu
  • platba školného a stravného
  • zástupci Sdružení rodičů seznámí ostatní rodiče s činností sdružení, výší příspěvku, s hospodařením za uplynulé období
  • po společné schůzce budou v jednotlivých třídách pohovory s učitelkami

Stanovy sdružení rodičů při mateřské škole v Uherském Hradišti - ulice Svatováclavská 943

Článek 1

Postavení, působnost a sídlo sdružení
1. Sdružení rodičů při mateřské škole v Uherském Hradišti, ulice Svatováslavská 943, (dále jen sdružení) je dobrovolné sdružení rodičů a rodičovské veřejnosti, kteří se zajímejí o činnost mateřské školy.
2. Sídlem sdružení je Mateřská škola, ulice Svatováclavská 943, Uherské Hradiště.
3. Sdružení je samostatnou právní osobou, je registrováno při MV ČR a řídí se zákonem č.83/1900 SB., O sdružování.

Článek 2

Poslání a hlavní úkoly sdružení
1. Posláním sdružení je vzájemná spolupráce rodičů a pedagogických pracovníků při akcích pořádaných pro děti a rodiče.
2. Spoluúčast na výchovném a oddechovém programu vycházejících z potřeb dítěte.
3. Pořádá pravidelné schůzky.
4. Spolupracuje při pořádání akcí pro děti, oslava MDD, vánoční besídky, Mikulášská nadílka, drakiáda, závody na sáňkách, výlety do přírody, oslava svátku matek, rozloučení se školáky, rozloučení se školním rokem.
5. Organizuje pro děti pobyt dětí v přírodě, školní výlety.
6. Spolupracuje při získávání sponzorů na vybavení hračkami, zapojení do výchovného programu podle zásad zdravě mateřská škola, programu Začít spolu.

Článek 3

Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát občan ČR pokud dosáhl 15 let věku. Podmínkouje vyplnění a podpis přihlášky dítěte do MŠ a pokud jeho dítě navštěvuje mateřskou školu.
2. Členství se datuje ode dne schválení přihlášky výborem sdružení po zaplacení členského příspěvku na běžný rok.

Článek 4

Práva členů
1. Volit a být volen do výboru sdružení.
2. Zúčastňovat se jednání výboru a schůzí sdružení, podávat tam návrhy a hlasovat o nich. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
4. Být informován o činnosti sdružení a všech aktivitách a zúčastňovat se těchto akivit.

Článek 5

Povinnosti členů
1. Dodržovat stanovy a plnit pozhodnutí schůze sdružení.
2. Platit řádně ve stanovené výši a termínu členské příspěvky.
3. Účastnit se podle svých možností činnosti sdružení a hájit jeho zájmy.
4. Přispívat podle svých možností mateřské škole.

Článek 6

Zánik členství
1. Členství zaniká odhlášením a odchodem dítěte z příslušné mateřské školy.

Článek 7

Orgány sdružení jsou:
1. Členská schůze rodičů
2. Výbor
3. Revizní komise

Článek 8

Členská schůze rodičů
1. Členská schůze podičů je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji výbor jednou za rok. Mimořádnou členskou schůzi rodičů může výbor svolat podle potřeby.
2. O datu kování členské schůze podičů musí být členstvo předem informováno nejméně 1 týden.
3. Zasedání členské schůze řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru.
4. Do kompetence členské schůze rodičů patří:
• Schvalovat, upravovat a měnit stanovy sdružení
• Určovat hlavní směr činnosti sdružení pro období do přístí členské schůze rodičů
• Schvalovat zprávu výboru za uplynulé období
• Usnášet se na základních hospodářských opatřeních
• Schvalovat zprávu odstupujícího výboru a revizní komise za volební období
• Volit členy výboru a revizní komise na dvouleté volební období
• Usnášet se o zániku sdružení a majetkovém vypořádání
5. Členská schůze rodičů je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členské základny.

Článek 9

Výbor sdružení
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost v období mezi členskými schůzemi rodičů.
2. Výbor tvoří předseda, tajemník, hospadář a dva členové bez zvláštní funkce.
3. Schůze výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však třikrát do roka.
4. Do kompetence výboru patří:
• Vyřizovat běžnou agendu
• Zabezpečovat přípravu členské schůze rodičů
• Organizovat spolupráci při uspořádání akcí pro děti
• Určovat výši členských příspěvků
5. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li kromě předssedy a tajemníka přítomni alespoň další dva členové výboru.

Článek 10

Revizní komise
1. Revizoři jsou voleni členskou schůzí rodičů na stejné období jako výbor.
2. Do kompetence revizní komise patří: Dozor nad hospodařením sdružení, vypracování revizní zprávy po ukončení školního roku.

Článek 11

Hospodaření sdružení
1. Hmotné prostředky sdružení tvoří členské příspěvky, dary osob, příspěvky institucí.
Hospodaření podléhá zákonům a obecním finančním předpisům.
2. Výbor sestaví začátkem školního roku rámcový plán činností a odpovídající finanční rozpočet.
3. Platby a příjmy sdružení se reslizují na bankovním účtu. Částky v hotovosti jsou přijímány jen výjimečně, a to do příruční pokladny na základě pokladních stvrzenek. Hospodaření s hotovostí se řídí obecně platnými finančními předpisy.

Článek 12

Zastupování
1. Jménem sdružení jednají a doklady podepisují funkcionáři v tomto pořadí:
Předseda, tajemník, hospodář.
2. Ve věcech hospodářsko-finančních se vyžadují podpisy alespoň dvou oprávněných osob.

Článek 13

Zánik sdružení
1. Sdružení zanikne, rozhodne-li o tom na členské schůzi tříčtvrtinová většina z vyžadovaného počtu přítomných členů nebo zánik mateřské školy.
2. Součástí o zániku sdružení je i rozhodnutí o tom, komu připadne majetek sdružení. Příslušný návrh připravý výbor, přičemž se řídí zásadou, že žádný majetek sdružení se nesmí stát majetkem fyzické osoby.

Článek 14

Závěrečné ustanovení
1. Stanovy sdruženírodičů při mateřské škole v Uherském Hradišti, ulice Svatováslavská 943, nabývají účinnosti dnem schválení Ministersvem vnitra ČR podle příslušných zákonných předpisů.
• Sdružení rodičů pracuje při mateřské škole Svatováclavská 943 dlouhodobě, ale roku 2000 se jedná o sdružení registrované na Ministerstu vnitra ČR.
• Sdrižení má zřízen svůj běžný účet u České spořitelny, je vedena také pokladna.
• Zástupci jednotlivých tříd mají svůj podpisový vzor k účtu.

Pro rodiče

Rychlý kontakt

Mateřská škola

Uherské Hradiště,
Svatováclavská 943,
příspěvková organizace

Svatováclavská 943
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 70993360
ID datové schránky: ai7k2z2

ředitelka:
Bc. Ilona Močičková
telefon: 572 540 110
mobil: 777 611 876
e-mail: msuh@uhedu.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Svátek a výročí

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

MŠ Svatováclavská

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 vznikla v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol v Uherském Hradišti. Zřizovatelem školy je Město Uherské Hradiště. Ředitelkou školy je Bc. Ilona Močičková, se kterou na každém odloučeném pracovišti spolupracuje vedoucí učitelka. Ředitelka školy má kancelář v mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943. Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.